Syftet med kyrkans aktiviteter

Aktiviteter på församlings-, stavs- och flerstavsnivå sammanför kyrkans medlemmar som ”medborgare tillsammans med de heliga” (Ef 2:19). Förutom att vara roliga och underhållande ska aktiviteter bygga vittnesbörd, stärka familjer och främja enighet och personlig tillväxt.
Aktiviteter stärker medlemmarna genom att inge dem en känsla av samhörighet och ömsesidigt stöd. Aktiviteter ska hjälpa medlemmarna att känna att de hör samman med andra i sin ålder, med sina ledare och med sina familjer. Aktiviteter ska också hjälpa medlemmarna att uppleva hur evangeliet ger dem ”de heligas glädje” (Enos 1:3).
Kyrkans aktiviteter ska planeras i avsikt att fylla ett evangelieinriktat ändamål. Förutom det allmänna syfte som nämns ovan innefattar det här bland annat följande:

  1. Att medverka i tjänandeprojekt (Mormon Helping Hands) som är till glädje för andra och bygger samhällsrelationer.
  2. Att utveckla talanger och uppskattning av kultur.
  3. Att förbättra kondition och lära sig sportsmannaanda.
  4. Att skaffa sig bildning och yrkesutbildning.
  5. Att fira särskilda dagar och fira lokala högtidsdagar eller händelser i kyrkans historia.
  6. Att utveckla ledarfärdigheter.
  7. Att bli oberoende.
  8. Att delta i missionsarbete, arbetet med att behålla nyomvända, aktivera samt tempeltjänst och släktforskning.

Uppmuntra deltagande

De som planerar aktiviteter försöker få deltagarna aktivt engagerade eftersom det oftast är mer givande att delta än att bara se på. Ett sätt att uppmuntra deltagande är att låta medlemmar använda sina gåvor, färdigheter och talanger i aktiviteten.
De som planerar aktiviteter ska göra särskilda ansträngningar att nå ut till nya medlemmar, mindre aktiva medlemmar, ungdomar, ensamstående vuxna, funktionshindrade och personer av annan tro. Ledarna ska vara lyhörda för deltagare med särskilda omständigheter som till exempel kroppsliga begränsningar, familjeangelägenheter och kulturella och språkliga skillnader.

Normer

Kyrkans aktiviteter ska följa och förmedla kyrkans normer. De ska tillhandahålla en sund miljö där deltagare kan knyta vänskapsband med andra som har liknande tro och normer. Aktiviteter ska vara upplyftande och betona sådant som är ”dygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt” (Trosartiklarna 1:13). Aktiviteter får inte innehålla något som är omoraliskt eller tvetydigt eller som får det som är ont att verka acceptabelt och normalt. Ledarna ser till att all underhållning är i samklang med Frälsarens lära.
Deltagarna ska vara välvårdade och deras klädsel lämplig för aktiviteten. Biskopsrådet eller stavspresidentskapet bestämmer klädsel för aktiviteter. Ledarna som planerar en aktivitet kan föreslå klädsel som överensstämmer med evangeliets principer.
Skadliga ämnen som strider mot Visdomsordet tillåts inte på kyrkans aktiviteter eller i kyrkans lokaler. Personer som uppenbarligen är alkoholeller drogpåverkade får inte ges tillträde till kyrkans aktiviteter.
Se Vägledning för de unga för ytterligare information om kyrkans normer.